ಮುಂದುವರಿಯುವುದು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ದಶರಥರೆಡ್ಡಿ ಎಂದೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಚಮಕಿದವನು, ನಕ್ಷತ್ರಿಕ ಎನ್ನುವ ನಾಮಧೇಯದಿಂದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವರದಿಗೊಂಡಿದ್ದ.
ಮುಂದೆ ಓದಿ


No comments: