ದಗಡೂ ಪರಬನ ತೂಫಾನ್ ಮೇಲ್


ಅಸಾವರಿ ಲೋಖಂಡೆ
, ರೂಪಕ್ ರಾಠೋಡ್, ಪರೇಶ್ ಶಹಾ, ಸತ್ಯಜಿತ್ ದತ್ತಾ, ಬಲದೇವ, ಮಧುಬನಿ, ಮಧುವಂತಿ, ಇಂದ್ರನೀಲ – ಈ ಇಂಥ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು? ಯಾವ ಊರಿನದ್ದಗಿರಬಹುದು? ಯಾವ ಬರಹಗಾರನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು? ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟಾವಾಗಲಾರದು. ಮುಂಬಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಯಂತನ ರೀತಿ ಇತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬಹಳವೇ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಮುಂಬಯಿನ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವ ನದಿಗಳ ಮೂಲ ಹುಡುಕಹೊರಟರೆ ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ಹೋಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಬಹುದು. ಆದರೂ ಬರಹಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನದಿ ಮೂಲ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಡುವವರೇ 

4 comments:

Anonymous said...

One of the best articles on Jayant's short stories ever.
Tirumalesh

Anonymous said...

Dear Sir,

Thank you for an write up on Jayanth.

Jayanth’s stories are like poetry. We cannot approach them as we approach other writer’s short stories for that matter. It is, I hope, due to Jayanth’s unique style and the way of telling story as well as their core intentions plus the difference between present day Kannada Short Stories and Jayanth’s stories.

It’s true that Jayanth’s stories as well as other writings have not been exhaustively reviewed by our critics. First, it is not an easy task for any critic. Second, every time critics need something to charge with….otherwise they are not comfortable….because they fear that they may be criticized for that in turn! So, they are yet searching for something, perhaps.

Jayanth is criticized for his excessive involvement in beautifying the narrations, improvisation and more than required concentration on artistic presentation. But, for Jayanth it’s just his natural style. He seldom makes this consciously. But the excessiveness has badly prevented the stories from rising to higher dimensions, these critics say. You too have noted that in his stories of different collections, one cannot mark distinctive stages which we can find among other writers. Do you mean a kind of stagnation or repetitiveness or no change condition? This point we shall discuss with Jayanth.

And I cannot agree with the Mumbai complex as you have seen it. All our critics have failed to analyze it. We cannot just find an Indraneela, Roopak Rathod or Madhubani in and around our real life. We are living in such a dry and hot world where we perhaps cannot digest this cool breeze like characters Jayanth is introducing us. Where from he brought them? Where he could find them? The question needs to be analyzed, and then we will find the answer. But our busy critics simplified the issue by labeling it as ‘Mumbai Pictures’. Your note brings out an important point incidentally. See, Chittal, sitting in Mumbai, carves out his characters who have their roots in Hanehalli where this Jayanth, though is in Bangalore, brings his people from Mumbai. These are the places where their respective characters can rise, grow, blossom and become stories comfortably. More than this these cities or places mean nothing. These characters belong to the whole mankind and as you do know, we shall not confine them to any place.

Of late, Jayanth’s writings have started receiving some analysis and reviews. This shall continue …….and by the way the young writers shall understand the right way Jayanth is moving. One who can bring out Indraneela or Budduram in the present day conditions from out of his heart, and not from Mumbai, must also contribute something more to Kannada literature as it seems to me, perhaps, only he can do it.

Anyhow, thank you very much once again for having written on Jayanth.

Narendra

Anonymous said...

ಶ್ರೀರಾಮ್,

ಜಯಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ನಿನ್ನ ಲೇಖನ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಓದಿದರೂ ಹೊಸತೊಂದು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವ ಅವನ ಕತೆಗಳು ನನ್ನಂತಹ ಕತೆಗಾರರ ಪಾಲಿಗೆ 'ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ'. ಯುವ ಕತೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕತೆಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿವೆಯೆಂದರೆ, ಅವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕತೆಗಾರರೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದೇನೋ!

ವಸುಧೇಂದ್ರ

Anonymous said...

Dear Sriram,
It is nice writing. In a way you have captured the qualities of good literature. Wish you would have detailed bit on Sevanthigeya Huvina Trukku. Many have missed this great story which deals with the most important topic of our time – space and human aspiration to stretch their hand to one more day – for unknown possibilities.

I look forward from you more..

Warm regards
Ashok hegde